Неруш Наталія Василівна

Неруш Н. В. директор Хотівського НВКНеруш Наталія Василівна народилася 25 серпня 1965 року в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. У 1982 році закінчила Хотівську середню школу з золотою медаллю і вступила на факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1987 закінчила з відзнакою інститут, отримавши фах учителя іноземних мов (іспанської та англійської). Педагогічний шлях розпочала у Ставищанському районі Київської області. З 1989 року вчителює у рідній школі, з 2009 року – директор Хотівського НВК.

Адміністрація НВК і педагогічний колектив на чолі з Неруш Н.В. працюють над модернізацією навчально-виховного процесу Хотівського НВК шляхом трансформації у громадсько-активну школу.

У центрі уваги Наталії Василівни як керівника перебувають такі питання:

v чітке визначення концепції розвитку навчального закладу та управління навчальним закладом;
v розроблення інноваційної моделі організаційної структури діяльності (педагогічної, навчально-виховної, управлінської, обслуговуючої);
v управління процесом науково-дослідницької й пошукової роботи учнів;
v організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
v забезпечення зв’язків між навчально-виховним комплексом, вищими навчальними закладами, суспільними організаціями, громадськістю;
v визначення й регулювання механізму формування фінансових ресурсів НВК з урахуванням державних коштів, допомоги партнерів.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури, внутрішньої ситуації у навчальному закладі, сильних і слабких сторін його діяльності було вироблено стратегію розвитку закладу, визначено його місію, стратегічні цілі і завдання у контексті виробленої стратегії, розроблено плани, проекти, програми для реалізації завдань з визначенням термінів, виконавців, технологій.

Таким чином, планомірна та послідовна діяльність Хотівського НВК з переходу на модель ГАШ уже дає вагомі результати: реалізується право педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управлінні школою, створюються сприятливі передумови для адаптації дітей до життя у суспільстві, зростає підтримка школи з боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу.

Попереду ще багато роботи. Але те, що зроблено, уже дозволило закріпити позитивний імідж закладу. Кількість учнів НВК за останні 5 років зросла вдвічі. Модель ГАШ була неодноразово представлена в районі на педагогічних конференціях і запропонована для впровадження іншим навчальним закладам.

Звіт директора Хотівського НВК «ЗОШ І-Ш ступенів – гімназія»

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області Неруш Н.В. про діяльність на посаді протягом 2016/17 н. р. на загальних зборах

Звітування проводиться згідно з наказом МОН від 23.03.05 р. №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» .

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

I. Загальна інформація про школу

Хотівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів – гімназія» знаходиться у комунальній власності Києво-Святошинського району Київської області. Управління та фінансування

здійснюється відділом освіти Києво-Святошинської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля початкової школи прийнята в експлуатацію в 1964 р., будівлі середньої та старшої школи і спорткомплексу у 2008 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,9 га.

У 2016/17 н. р. в школі працювали 63 вчителя (з них 8 – за сумісництвом) і 32 працівники із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 966 учнів у 35 класах, середня наповнюваність класів становить 28 учнів.

II. Кадрове забезпечення

У2016/2017 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійсню­ється відповідно до фахової освіти педпрацівників При підборі нових кадрів (у тому числі обслугову­ючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність.

Щодо якісного складу педагогічних працівників, 42% педколективу (25 учителів) мають вищу кваліфікаційну категорію, І кваліфікаційну категорію мають 18% ( 11 вчителів), ІІ – 18% (11 чоловік), решта – спеціалісти (22% - 13 вчителів ). 2 вчителів є кандидатами педагогічних наук, 7 вчителів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 11 – «Старший вчитель», 3 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти», 9 – Грамотами Міністерства освіти й науки України, 1 – Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 26 годин.

III. Методична робота

У школі діє система методичної роботи. Кілька років тому педколектив успішно здійснив перехід від традиційної моделі навчального закладу до громадсько активної школи. Методична тема, над якою нині працює НВК : «Удосконалення інноваційної освітньої системи навчального закладу на ідеях національно-патріотичного виховання». Керівництво методичною роботою здійснює методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять методичні засідання, районні та обласні семінари тощо.

З метою забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів для вчителів Києво-Святошинського району створені консультпункти при вчителях-методистах:
-Неруш Н.В. «Система роботи громадсько активної школи»;
-Лівінській Л.В. «Школа молодого вчителя історії»;
-Зателепі Л.І. «Використання інтерактивних методик на уроках суспіствознавчих предметів».

Шовкун Л.М. періодично читає лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, а Неруш Н.В. - для директорів при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», а також проводить тренінги для директорів загальноосвітніх навчальних закладів в рамках реалізації українського-швейцарсько проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

Широко впроваджуються в практику роботи вчителів інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто вчиться. З кожним роком нові технології на уроках застосовує все більше й більше педагогів школи. У навчально-виховному процесі використовуються інформаційно-комунікаційні, проектні технології, технології креативного та критичного мислення, продуктивного навчання. Впроваджено в практику роботи початкової школи система розвивального навчання Ельконіна-Давидова (4 класи, 104 учні, вчителі – Рябець Н.В., Гаврилова Н.В., Бабенко Н.Ю., Шевченко С.М. ), науково-педагогічний проект «Інтелект України» (2 класи, 68 учнів, вчителі – Чермних К.В., Ковтуненко С.О.), комплексна програма розвитку дітей „Росток”(1 клас, 30 дітей, вчитель – Кулініч В.П.), освіта для стійкого розвитку, фінансова грамотність, вітчизняна модель медіаосвіти, Всеукраїнський проект «Культура добросусідства».

У 2017 році в Україні почав діяти міжнародний проект “Teach for All”, який має назву «Навчай для України». Це програма лідерського розвитку, яка залучає талановитих випускників та молодих спеціалістів до викладання в школах і розвиває їх лідерський потенціал для розширення освітніх можливостей в житті дітей сьогодні та здійснення системних змін в країні завтра. Хотівський НВК залучений до цього проекту, подано заявки на спеціалістів-предметників – ініціаторів змін у навчальному закладі. Очікуваний результат – стимулювання прогресу у навчальному середовищі, сучасні міжнародні освітні методики, орієнтовані на розкриття потенціалу кожного учня та покращення освітніх досягнень в цілому, креативна шкільна атмосфера і, як наслідок, прогресивне учнівське та вчительське середовище та висока якість освітніх послуг у навчальному закладі. За проектом до НВК прибула вчитель історії Малайко Юлія Юріївна, яка також працюватиме на посаді організатора роботи з дитячим колективом.

У 2016/2017 н. р. атестувалося 14 учителів. За результатами атестації чотирьом учителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Михайловиній Н.П., Погребній Ол.В., Ткаченку В.В., Горбенко Л.П.), з них двом присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» (Ткаченку В.В., Горбенко Л.П.), одну визнано такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-медодист» (Кутову Л.В.), один відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «старший вчитель» (Василюк М.Я.), трьом встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Пастуховій Л.А., Фернаті Р.В., Гавриловій Н.В.), одну визнано такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» (Шурупову Т.Д.), двом встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (Зеленій Н.П., Ямненко Л.П.), один визнаний таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» (Пастухов А.І.).

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, педчитаннях, форумах, тренінгах, круглих столах ( Погребна О.В. – учасник Міжнародного проекту “SPARE Energy-hub” за підтримки норвежського екологічного товариства; Неруш Н.В. – учасник засідання міжнародного освітянського «Партнер-клубу» на тему «Інноваційний розвиток навчального закладу – стратегія реформування шкільної освіти в Україні» ( м.Київ) та діалогової конференції «Педагогічні ідеї Софії Русової в акмеологічному освітньому просторі навчального закладу» ( Ріпки, Чернігівська область), Неруш Н.В. – майстер-тренер швейцарсько-українського проекту «Освіта для демократичного громадянства» м.Біла Церква, Неруш Н.В., Погребна О.В. – учасники Всеукраїнського науково-практичного семінару за проектом «Інтелект України», Шевченко С.М.– учасник засідання Інституту модернізації змісту освіти на тему «Впровадження STEAM-освіти в практику роботи навчальних закладів» м Київ, Лівінська Л.В. – учасник навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів» м.Київ ) тощо.

На базі закладу пройшов районний семінар вчителів географії «Використання інноваційних методик при викладанні питань змін клімату як один з напрямків формування екологічної культури школяра» ( вчителі Погребна О.В., Кутова О.М. ), обласний фестиваль «Розвиток громадсько активних шкіл у контексті сучасних змін» за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Інституту педагогіки НАПН України, КВНЗ «Академія неперервної освіти», обласний навчально-методичний семінар в рамках проекту з поширення матеріалів з протидії антисемізму та ромофобії (вчитель Лівінська Л.В.), відкриті уроки для організаторів проекту «Навчай для України» (вчителі Кривошея Л.В., Погребна Ол.В.), курси з ІКТ для медпрацівників району (Погребна Окс. В., Євсюков М.О., Кривошея Л.В.).

У 2016/2017 н.р. завідувач бібліотекою Гродзовська Л.М. стала переможцем районного і лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу».

Вчителі нашої школи є активними членами журі в районних, обласних олімпіадах та конкурсах і учасниками районної педагогічної виставки. У цьому році на виставку було представлено 5 колективних або індивідуальних розробок учителів усіх методичних об’єднань із проблем, над якими вони працюють. Найактивнішими цього року були МО класних керівників, вчителів іноземних мов (Тетерук Л.О., Пастухова Л.А., Зелена Н.П.), вчителів початкових класів (Гаврилова Н.В., Кутова Л.В.).

Для професійного та особистісного росту вчителів діяв загальношкільний проект «Вчитель», в рамках якого відбувались навчання для членів колективу з мовленнєвої культури, історії України, психології та інших напрямів. Заняття проводились і членами колективу, і запрошеними фахівцями. Найвідвідуванішими були заняття-практикуми вчителя української мови та літератури Чекунової Н.Р. Але, на жаль, не всі вчителі, в силу різних причин, відвідували організовані для них заняття.

З 2014/2015 н.р. по даний час Неруш Н.В. є членом науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

IV. Навчальна діяльність учнів

Станом на 26 травня 2017 р. у Хотівському НВК навчалося 966 учнів. П’ять дітей за станом здоров'я (згідно з рекомендаціями лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У школі існує система роботи профільного навчання. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості школи, в 11-му класі був сформований історичний профіль, а у 10-му класі – економічний профіль.

Наша школа є лідером серед навчальних закладів району в роботі з обдарованими дітьми. На цьогорічний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було подано5 робіт, 3 з яких визнано кращими в районі, а 2 роботи у конкурсі-захисті здобули ІІ місця. Це роботи із секцій: «Зоологія, ботаніка» (Щипанський Сергій), «Економіка» (Колесніченко Михайло, Синицька Наталія), «Географія» (Погребна Ірина), «Філософія і суспільствознавство, секція «Релігія» (Фернаті Віталій). Велика заслуга в цьому вчителів – Погребної Ол.В., Колодяженського М.М., Зателепи Л.І., які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи.

Щипанський Сергій нагороджений Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації як переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, а Колесніченко Михайло та Синицька Наталія – дипломами учасників.

Досить високими є показники участі наших школя­рів у районних олімпіадах (17 призових місць: 4 – перших (Якименко Ангеліна (7 гімназійний) з англійської мови (вчитель Ситник А.М.), Щипанський Сергій (7 гімназійний) з біології (вчитель Колодяженський М.М.), Погребна Ірина (6 гімназійний) з економіки (вчитель Погребна Ол.В), Павлюк Дмитро (5 А гімназійний) з зарубіжної літератури (вчитель Воловненко Г.О.), 8 – других (Михайленко Анна (6 гімназійний) з історії (вчитель Лівінська Л.В.), Погребна Ірина (6 гімназійний) з української мови (вчитель Кивгила Т.С.), Діденко Михайло (6 гімназійний) та Діденко Максим (4 Б гімназійний) з англійської мови (вчителі Пастухова Л.А. та Ситник А.М.), Павлюк Дмитро(5 А гімназійний) та Полтава Віолетта (4 А гімназійний) з німецької мови (вчитель Говорун І.П.), Ногачевська Христина (5 А гімназійний) з зарубіжної літератури (вчитель Воловненко Г.О.), Павлюк Дмитро (5 А гімназійний) з географії (вчитель Кутова О.М.), 5 – третіх (Якименко Олексій ( 5 Б гімназійний) таКравченко Дмитро (4 А гімназійний) з англійської мови (вчителі Пастухова Л.А., Демчишина А.В.), Галюк Юлія (5 А гімназійний) з історії (вчитель Лівінська Л.В.), Михайленко Роман (6 гімназійний) з економіки (вчитель Погребна О.В.), Обидьонова Ірина (7 гімназійний) з зарубіжної літератури (вчитель Воловненко Г.О.).

У 2016/2017 н.р. учениця 4 А класу Вінніченко Дарія (вчитель – Шовкун Л.М.) та учень 7 гімназійного класу Щипанський Сергій (вчитель Кивгила Т.С.) стали переможцями, а учениця 3 Б класу Лемець Софія (вчитель Чермних К.В.) та учениця 4 Б класу Аліскерова Настя (вчитель Михайловина Н.П.) призерами (районного) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,2 учнів – призерами VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка (Павлюк Дмитро, 5 А гімназійний та Удовиченко Катерина 1 А гімназійний, вчителі Глуховська С.М., Шевченко С.М., Новрузова Г.В.).

Також учениця 6 гімназійного класу Синицька Наталія виборола ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі літературних творів на тему «Мама героя» (вчитель Кивгила Т.С.), а вихованцілітературної студії, якою керує Шовкун Л.М., Баженков Тимофій, Устименко Єлизавета та Яворська Вікторія стали переможцями Всеукраїнського літературного конкурсу, присвяченому героям АТО.

V. Зовнішнє незалежне оцінювання

Щодо результатів результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови літератури, який показали наші випускники 2016/2017 н.р., то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в школі. Тест здавали 25 учнів, високого та достатнього рівнів досягли 22 учні 88% (78% - минулого року) випускників, початкового рівня немає. Найкраще впоралися з завданнями ЗНО з української мови та літератури Щипанський Сергій (12 балів), Беліменко Олександр, Воробйова Юлія, Головченко Ростислав, Горалік Ростислав, Нікітіна Софія, Подмазко Єгор (10 балів). Ці 7 учнів здали ЗНО на високий рівень (28%).

Випускники також проходили ЗНО з історії України (21 учень), математики (7 учнів), англійської мови (11 учнів),географії (8 учнів),біології (2 учні), хімії (1 учень), фізики (2 учні). Високого та достатнього рівнів з історії України досягли 13 учнів ( 62% ), початкового рівня немає. Найкраще впорався з завданнями ЗНО з історії України Щипанський Сергій. Високого та достатнього рівнів з математики досягли 5 учнів ( 71% ). Найкраще впорався з завданнями ЗНО з математики Бабін Євгеній, початкового рівня немає. Високого та достатнього рівнів з англійської мови досягли 6 учнів (55%). Найкраще впоралася з завданнями ЗНО з англійської мови Якименко Ангеліна ( 12 балів ), але один учень склав ДПА на початковий рівень. Високого та достатнього рівнів з географії досягли 5 учнів ( 63% ). Найкраще впоралася з завданнями ЗНО з географії Воробйова Юлія. Щипанський Сергій одержав 12 балів за ДПА з біології і 11 балів з ЗНО з хімії.

VI. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

• національно-патріотичне виховання;

• превентивне виховання;

• морально-етичне виховання;

• художньо-естетичне виховання;

• громадянське виховання;

• трудове виховання;

• фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

• економічне виховання;

• екологічне виховання.

Сільські, шкільні, районні та обласні виховні заходи, у яких наша школа брала участь і продемонструвала активність:

• День прапора, День Незалежності;

• Загальносільський фестиваль «Древо роду», присвячений Дню села;

• заходи пам'яті жертв Голодомору;

• заходи до Дня пам’яті та примирення;

• різдвяні свята;

• Шевченківські дні;

• заходи для дітей з обмеженими можливостями;

• родинні свята;

• багаточисельні волонтерські акції;

• шкільні та районні військово-патріотичні змагання «Джура».

У закладі створені всі умови для всебічного розвитку дітей. У 2016/2017 н.р. у школі працювало 10 гуртків, спортивні секції та інші об’єднання учнів за їхніми інтересами різних джерел фінансування. Однак щороку залишаються учні, які не відвідують жодного гуртка.

Слід відзначити роботу спортивних секцій з волейболу (керівник Ткаченко В.В.) та з футболу (керівник Шевчук В.А.).

Волейбольна команда хлопців старшої вікової групи у районних змаганнях з волейболу посіла І місце, а дівчата зайняли ІІ місце.

Футболісти 5-6 класів зайняли ІІ місце в районних змаганнях, а баскетболісти – ІІІ місце (10-11 клас, дівчата).

У районних змаганнях з легкої атлетики учні 10-11 класів посіли ІІ місце, а 8-9 класів – І місце.

Учасники секції художньої гімнастики (керівник Бойко І.А..) брали участь у багатьох змаганнях з даного виду спорту на різних спортивних аренах.

Загалом спортсмени Хотівського НВК посіли вже другий рік поспіль І загальнокомандне місце у Спартакіаді з видів спорту Києво-Святошинського району.

Учасники літературної студії «Стежинка» Баженков Тимофій (4 А кл.), Устименко Єлизавета (4 А) і Яворська Вікторія (4 А кл.) (керівник Шовкун Л.М.) стали переможцями Всеукраїнського патріотичного конкурсу, присвяченого героям Небесної сотні, героям АТО.

Учасники фольклорно-етнографічного гуртка «Будимир» (керівник Вертюк М.В.) традиційно були учасниками експедиції до Школи традиційних народних ремесел ім. Василя Могура в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області та виступали на чисельних етно-майданчиках столиці та в музеї Івана Гончара.

Особливо слід відзначити роботу новоствореного театрального гуртка під керівництвом Пашиної-Гринько О.Р. Молодий колектив підготував 2 спектаклі та декілька композицій до шкільних та сільських свят.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У навчальному закладі діє система самоврядування «Шкільна демократична республіка «Темп». До учнівського парламенту були обрані представники від кожного класу з 5-го по 11-й. Президентом парламенту стала Якименко Ангеліна, учениця 7 гімназійного класу. При парламенті діють 6 комісій:

• «Добрих справ»;

• «Дисципліни та порядку»;

• «Охорони здоров'я»;

• «Спорту і туризму»;

• «Культури та дозвілля»;

• «Інформації та преси».

За участі членів шкільного самоврядування протягом навчального року проводились різноманітні благодійні акції: збір гуманітарної допомоги для воїнів АТО, продуктів харчування та вітамінізованих продуктів, книг, у школі проводилися благодійні ярмарки.

Кожен клас працював над екологічним, соціальним, здоров’язберігаючим чи культурологічним проектом.

Але робота учнівського самоврядування потребує модернізації, адже вона не завжди задовольняє ні самих дітей, ні вчителів.

Цього року у навчальному закладі продовжували реалізовуватись два довготривалі виховні проекти: «Діячі України» та «Книгарня на колесах».

Мета проекту «Книгарня на колесах» - популяризація сучасної української книги для дітей, залучення до активного читання учнів різних вікових груп, надання можливості українським письменникам та літераторам, майстрам та аматорам творчості представляти дітям свої надбання, а батькам – придбати для дитини якісну українську книжку.

Проект «Діячі України» покликаний оригінально та нешаблонно подати для дітей історії про видатних українських діячів, їх біографії, творчість, відкриття. Група сучасних молодих художників створила серію плакатів діячів науки, культури, мистецтва, історії. Серед них і класики літератури, і вчені, і духовні авторитети нації, і політичні діячі ХХ століття. Через оригінальність образів, які прочитуються одразу, завдяки сучасній та мистецькій подачі, проект зацікавив дітей, дав можливість по-новому подивитись на класичні підручникові образи видатних діячів України. «Діячі України» - це одночасно і мистецький проект, і освітній, і науковий.

Шляхом досліджень, наукових експедицій та творчих експериментів, мандруючи музеями та цікавими сторінками творчих біографій діти протягом року робили для себе нові відкриття і ділилися своїми знахідками.

У наступному навчальному році більшу увагу потрібно звернути на систему роботи з національно-патріотичного виховання, виховання толерантності у відносинах серед учнів, формування мотивації до здорового способу життя. Класним керівникам більше уваги приділяти організації позакласної роботи з дітьми.

Виховна робота у закладі на 2016/2017 н.р. ретельно обговорена на спеціальному семінарі по плануванню роботи МО класоводів та класних керівників, спланована та узгоджена з планом роботи сільського центру культури.

VII. Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

• тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

• зустрічі з юристами;

• лекції, бесіди на правову тематику;

• анкетування;

• зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

• уроки правознавства;

• олімпіади з правознавства;

• індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

• відвідування проблемних сімей удома.

Практичним психологом Шуруповою Т.Д. та соціальним педагогом школи Фернаті Р.В. проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови, зокрема з тимчасово переселеними з зони АТО, але ця робота насить ситуативний характер і потребує системності.

Тому за звітній період траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, крадіжки.

VIII. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• позбавлених батьківського піклування— 6;

• напівсиріт – 32;

• потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС —23;

• інвалідів — 11;

• багатодітних сімей — 56 ( в них 183 дітей );

• тимчасово переміщених – 24;

• дітей, батьки яких мають статус учасника АТО – 11.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи та керівництва села. За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування в шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

Перед початком навчального року 67 дітей з 39 сімей отримали матеріальну допомогу від Хотівської сільської ради в розмірі 1000 грн на кожну дитину для підготовки до навчання в школі.

Навесні 2017 року Хотівською сільською радою та Хотівським НВК була розроблена та затверджена на сесії с/р Програма оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку. Протягом літа 29 дітей пільгових категорій мали змогу за кошти сільської ради відпочити в оздоровчому таборі в Одеській області та 17 дітей в Тернопільській області, на що було виділено з сільського бюджету 200 000 грн.

IX. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників мають такі результати: за минулий навчальний рік усі дев'ятикласники (52 випускники) визначилися з подальшим навчанням, із них 26 (50 %) продовжили вчитися в 10-му класі, 19 — у вищих навчальних за­кладах І-ІІ рівнів акредитації (37%), 7 – у ВПТУ(13%).Серед минулорічних випускників 11-го класу ( 23 чоловік ) - 22 (96 %) вступили до ВНЗ ( з них 6 – до ВНЗ Польщі, 1 – до Єрусалимського університету, Ізраїль, 1 – до Будапештського університету, Угорщина), 1 – до Києво-Могилянської академії, 2 – до Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка 1 – до Національного технічного університету України «КПІ», 2 – до Київського національного лінгвістичного університету, 2 – до Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, 1 – до Національного медичного університету ім.Богомольця, 1 – до Киівського національного університету культури та мистецтв, 3 – до Національного університету фізичного виховання та спорту України, 1 – до Інституту статистики та права).

X. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців,спіл­куються з родиною.

Батьківський комітет закладу на чолі з головою Логвин Олесею Миколаївно бере активну участь в житті школи. Комітет збирається 4 рази в рік, на своїх засіданнях розглядає актуальні питання життєдіяльності закладу, допомагає адміністрації та колективу їх вирішувати і доносити до всіх батьків. На кожному засіданні казначей батьківського комітету Колісніченко Ірина звітує перед батьками про використання коштів добровільного батьківського фонду.

У закладі продовжується реалізація проекту «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова розвитку особистості учня» .

Уже п’ятий рік поспіль батьківським комітетом виділяються кошти для преміювання переможців та призерів районних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН, спортивних змагань, предметних та творчих конкурсів. Цього року для преміювання виділено 3000 гр.

XI. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі обладнано 2 медичних кабінети (терапевтичний та процедурний), де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів і забезпечує профілактику дитячих захворювань. Цього року випускниками минулих років для медичних кабінетів був придбаний інгалятор та електронний тонометр.

Щорічно на базах Хотівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Хотівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та кабінету профогляду ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду та флюрографію.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

Огляди проводяться за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медсестри школи Бегур Л.Є..

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1 - 4-х класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 446 учнів 1- 4-х класів та 65 учнів пільгових категорій проводиться згідно з графіком у їдальні школи. Інші учні школи можуть харчуватись під час великих перерв за власні кошти. Вартість обіду – 11 гр. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Цікавими оздоровчими заходами в школі є проведення шкільної спар­такіади, тижня здорового харчування, показ відеофільмів про шкоду тютюнопаління, вживання наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

XII. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директору. У 2017 р. питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі перевірялося Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації під час комплексної перевірки району.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються ще зрідка випадки травматизму дітей на уроках фізкультури та в позаурочний час на стадіоні і на спортивних та ігрових майданчиках. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

XIII. Фінансово-господарська діяльність

Будівля початкової школи прийнята в експлуатацію 53 роки тому, середньої та старшої школи і спорткомплексу – 9 років тому. Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, доплат працівникам школи. Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту школою електроенергію, газ, воду, вивіз сміття.

Протягом навчального року за рахунок батьківських коштів завершено створення комп’ютерного класу в початковій школі, закуплена художня література та підручники для шкільної бібліотеки. За ваші кошти проводиться ремонт та обслуговування шкільної оргтехніки (а це вже три комп'ютерні класи та кілька комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб та потреб вчителів і учнів), поточні ремонти коридорів школи та меблів, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

Під час літніх канікул цього року були зроблені косметичні ремонти коридорів, деяких класів, обідньої зали їдальні на загальну суму 40 тис. грн. У каб.№8 початкової школи повністю замінена підлога, на матеріали та роботу витрачено 8,5 тис. грн. з спеціального рахунку школи та батьківські кошти.

За рахунок районного бюджету для школи придбано обладнання для лазерного тиру на суму 190 тис.грн., для кабінетів фізики та хімії, вогнегасники та фарби. Очікуємо 2 комплекти парт, 3 класні дошки, вчительський стіл, обладнання для кабінету біології та міні-лабораторію для початкової школи.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл району планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, класні кімнати школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, експозиціями дитячих робіт, картинами, проводиться робота з озеленення коридорів. У холі на другому поверсі оформлена постіно-діюча виставка «Діячі України». Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти. Завдяки спільному проекту 7 гімназійного та 5 Б гімназійного класів (класні керівники - Кутова О.М. та Зателепа Л.І.) по озелененню шкільного подвір’я, квітник перед старшою школою став окрасою нашого навчального закладу. Висаджені квіти цвітуть з ранньої весни до пізньої осені.

Хотівською сільською радою розроблена Програма «Соціальне житло», згідно якої 2 вчителя отримали кімнати в службовій квартирі.

XIV. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Але ми шукаємо нові підходи до планування роботи в закладі, долучаючи до цієї важливої діяльності представників громади села, батьків, вчителів. Минулого року ми провели три семінари по плануванню: стратегічне планування розвитку закладу, планування методичної роботи та виховної роботи. Сподіваємось, що все заплановане нам вдасться здійснити.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти КОДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами, брати участь в їх оговоренні.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів (зокрема у 2016/2017 н.р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень з зарубіжної літератури, другої іноземної мови, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», астрономії), виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, зошитів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

У 2017 р. згідно розпорядження ВО педагогічним колективам надано право розподіляти 20% надбавку за престижність педагогічної праці самостійно і диференційовано. У закладі була створена комісія, яка щомісячно розподіляла цю надбавку. За рахунок зекономлених коштів в кінці навчального року ми мали можливість преміювати 7 педагогічних працівників, які працювали результативно і ретельно ставились до своїх посадових обов’язків. Це – Погребну Ол.В., Колодяженського М.М., Кивгилу Т.С., Воловненко Г.О., Шовкун Л.М., Ткаченка В.В., Шевчука В.А.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Самоконтроль стає одним з пріоритетних видів контролю.

Хотівський НВК має своє власне обличчя, наш навчальний заклад знають і поважають в районі та області. Створений завдяки якісній роботі колективу позитивний імідж закладу щороку приваблює батьків та учнів. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, готові працювати і розвиватись і надалі.

Кiлькiсть переглядiв: 754

Коментарi

  • Валентина

    2015-11-12 10:19:49

    Доброго дня.Я-вчителька-пенсіонерка,зараз займаюсь лише репетиторством.Нещодавно мене попросили повчитись з математики з ученицею вашої школи.Знаю,лише,що вчителька-переселенка з Донбасу.Наталіє Василівно,там же немає ніякого навчання.В зошитах за 1 пару пишуть 1 сторінку,при цьому домашнього завдання не задано("хтось розв"язує на дошці,а ми дивимось").Самостійних робіт немає,зошити не перевіряються.Я, взагалі,не знала,що таке буває.Так,це каже учень,це-його зошит,і хтозна,чи правду він каже(але учень непоганий),скажете Ви...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031