ОСВІТНЯ ПРОГРАМА


Хотівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»

2019-2020

ЗМІСТ

№ розділу/ пункту Назва розділу/пункту Сторінки
І. Загальні положення
ІІ. Рівні освіти
ІІІ. Режим роботи
ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти
V. Загальний обсяг навчального навантаження
VI. Очікувані результати навчання здобувачів освіти
VII. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
VIII. Навчання за наскрізними лініями
IX. Форми та методи організації освітнього процесу
X. Освітні галузі та навчальні програми
XI. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
XIIПояснювальна записка до навчального плану на 2019/2020 навчальний рік. Додатки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма Хотівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» (далі – Освітня програма Закладу) розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-х класів), від 20.04. 2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 2-4-х класів) та від 23.11.2011№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-9-х класів), Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.042018 № 405, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Освітня програма Закладу визначає:

- рівні освіти;

- режим роботи;

- вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

- очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- навчання за наскрізними лініями;

- форми та методи організації освітнього процесу;

- освітні галузі та навчальні програми;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітню програму Закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

ІІ. РІВНІ ОСВІТИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Базова середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Профільна середня освіта яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:

академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;

професійне - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ

Режим роботи Закладу регламентується єдиним розкладом навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та додаткової (музичної і хореографічної освіти) відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01.

Навчальні заняття в закладі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:

· у 1-х класах – 35 хвилин;

· у 2-4 класах– 40 хвилин;

· у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну для загальноосвітніх та гімназійних класів.

Заклад забезпечує оптимальні умови для інтеграції основної та додаткової освіти, відпочинку, проектно-дослідницької діяльності та екскурсійно-краєзнавчої роботи.

ІV. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:

академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;

професійне - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

V. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу Закладу складає 805 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-го класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-го класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класу – 1330 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (Додатки 1-27).

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Освітньої програми Закладу має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

№ з/п Ключові ком- петентності Компоненти
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
1 Спілкування державною мовою Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодівання навичками міжкультурного спілкування Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
3 Математична компетентність Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Культурна компетентність Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми Закладу використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

VII. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності Закладу та якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів.

VIII. НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

Навчання за наскрізними лініями реалізується через організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учениць соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля. Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Формування відповідальності та готовності до співпраці через колективну діяльність (робота в групах, парах, проектах тощо) . Сприятиме формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учениць готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Наскрізна лінія націлює на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя відіграє важливу роль у формуванні толерантного ставлення до однокласниць незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки Становлення учениці як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учениць про власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.
Підприємливість і фінансова грамотність Формування в учениць здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння ученицями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1-2 клас НУШ – інтегрований курс «Я досліджую світ»

2 А клас «Росток» - Навколишній світ».

2 Б, 2Г – «Я пізнаю світ».

7, 9, 10-ті класи - Фінансова грамотність.

10-ті класи – Громадянська освіта.

11 А клас – Основи сім'ї.

IX. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

X. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Освітню програму Закладу укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 2-4 класи

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2015 № 584

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
4. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою
5. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
6. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
7. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою
8. Біологія
9. Всесвітня історія
10. Географія
11. Зарубіжна література
12. Інформатика
13. Історія України
14. Математика
15. Мистецтво
16. Основи здоров’я
17. Природознавство
18. Трудове навчання
19. Фізика
20. Фізична культура
21. Хімія
22. Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
23. Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
24. Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою
25. Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою
26. Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
27. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
28. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
29. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (кримськотатарська та зарубіжна)
30. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (молдовська та зарубіжна)
31. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (польська та зарубіжна)
32. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (російська та зарубіжна)
33. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (румунська та зарубіжна)
34. Навчальні програми з інтегрованого курсу «Література» (угорська та зарубіжна)
35. Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
36. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою
37. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
38. Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти
39. Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
40. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
41. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)
42. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)
43. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
44. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)
45. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)
46. Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
47. Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою
48. Іноземні мови

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Рівень стандарту
2. Українська мова Профільний рівень
3. Українська мова в школах з молдовською мовою навчання Рівень стандарту
4. Українська мова в школах з польською мовою навчання Рівень стандарту
5. Українська мова в школах з російською мовою навчання Рівень стандарту
6. Українська мова в школах з румунською мовою навчання Рівень стандарту
7. Українська мова в школах з угорською мовою навчання Рівень стандарту
8. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
9. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Профільний рівень
10. Біологія і екологія Рівень стандарту
11. Біологія і екологія Профільний рівень
12. Всесвітня історія Рівень стандарту
13. Всесвітня історія Профільний рівень
14. Географія Рівень стандарту
15. Географія Профільний рівень
16. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
17. Економіка Профільний рівень
18. Зарубіжна література Рівень стандарту
19. Зарубіжна література Профільний рівень
20. Захист Вітчизни Рівень стандарту
21. Захист Вітчизни Профільний рівень
22. Інформатика Рівень стандарту
23. Інформатика Профільний рівень
24. Історія України Рівень стандарту
25. Історія України Профільний рівень
26. Історія: Україна і світ (інтегрований курс) Рівень стандарту
27. Математика Профільний рівень
28. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
29. Математика (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) Профільний рівень
30. Мистецтво Рівень стандарту
31. Мистецтво Профільний рівень
32. Правознавство Профільний рівень
33. Природничі науки (чотири навчальні програми): проект 1 – автори І.Дьоміна, В.Задояний, С.Костик; проект 2 – авторський колектив під керівництвом Т.Засєкіної; проект 3 – автори Д.Шабанов, О.Козленко; проект 4 – авторський колектив під керівництвом В.Ільченко Рівень стандарту
34. Технології Рівень стандарту
35. Технології Профільний рівень
36. Українська література Рівень стандарту
37. Українська література Профільний рівень
38. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
39. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Профільний рівень
40. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
41. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Профільний рівень
42. Фізична культура Рівень стандарту
43. Фізична культура Профільний рівень
44. Хімія Рівень стандарту
45. Хімія Профільний рівень
46. Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
47. Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
48. Кримськотатарська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Рівень стандарту
49. Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Рівень стандарту
50. Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
51. Молдовська література мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Профільний рівень
52. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Профільний рівень
53. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
54. Молдовська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Рівень стандарту
55. Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
56. Польська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Профільний рівень
57. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Профільний рівень
58. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
59. Польська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Рівень стандарту
60. Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти Рівень стандарту
61. Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
62. Російська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Профільний рівень
63. Російська мова (початок вивчення з 1 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
64. Російська мова (початок вивчення з 5 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
65. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Профільний рівень
66. Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Рівень стандарту
67. Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою Профільний рівень
68. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою Профільний рівень
69. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
70. Румунська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою Рівень стандарту
71. Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Рівень стандарту
72. Угорська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Профільний рівень
73. Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Профільний рівень
74. Угорська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Рівень стандарту
75. Іноземні мови Рівень стандарту
76. Іноземні мови Профільний рівень

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова рівень стандарту академічний рівень
1. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою рівень стандарту академічний рівень
2. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою рівень стандарту академічний рівень
3. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою рівень стандарту академічний рівень
4. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою рівень стандарту академічний рівень
5. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою рівень стандарту академічний рівень
6. Астрономія рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
7. Біологія рівень стандарту академічний рівень профільний рівень
8. Всесвітня історія рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
9. Географія рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень Психологія
10. Екологія рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
11. Економіка рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
12. Зарубіжна література рівень стандарту академічний рівень профільний рівень
13. Захист Вітчизни рівень стандарту
14. Інформатика рівень стандарту академічний рівень рівень поглибленого вивчення профільний рівень
15. Історія України рівень стандарту академічний рівень профільний рівень
16. Креслення профільний рівень
17. Людина і світ рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень Філософія
18. Математика рівень стандарту академічний рівень профільний рівень рівень поглибленого вивчення
19. Правознавство рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
20. Технології рівень стандарту, академічний рівень
21. Технології. Профільний рівень Деревобробка Кулінарія Основи дизайну Агровиробництво Будівельна справа Енергетика Конструювання та моделювання одягу Легка промисловість Матеріалознавсто Металообробка Основи бджільництва Технічне проектування Українська народна вишивка Художня обробка матеріалів Швейна справа
22. Українська література рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
23. Фізика рівень стандарту пояснювальна записка академічний рівень профільний рівень
24. Фізична культура рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
25. Хімія рівень стандарту академічний рівень профільний рівень поглиблене вивчення
26. Художня культура рівень стандарту академічний рівень профільний рівень Естетика
27. Кримськотатарська мова рівень стандарту профільний рівень
28. Література (болгарська) рівень стандарту
29. Література (кримськотатарська та зарубіжна) рівень стандарту профільний рівень
30. Література (молдовська та зарубіжна) рівень стандарту
31. Література (російська та зарубіжна) рівень стандарту, академічний рівень профільний рівень
32. Література (румунська та зарубіжна) рівень стандарту профільний рівень
33. Література (словацька та зарубіжна) рівень стандарту
34. Література (угорська та зарубіжна) рівень стандарту/академічний рівень профільний рівень
35. Мови національних меншин болгарська мова гагаузька мова iврит молдовська мова новогрецька мова ромська мова словацька мова
36. Молдовська мова рівень стандарту
37. Польська мова рівень стандарту профільний рівень
38. Російська мова для курсу 1-11 кл. для курсу 5-11 кл.
39. Російська мова рівень стандарту академічний рівень профільний рівень
40. Румунська мова рівень стандарту профільний рівень
41. Угорська мова рівень стандарту академічний рівень профільний рівень
42. Іноземна мова рівень стандарту
43. Англійська мова академічний рівень профільний рівень
44. Німецька мова академічний рівень профільний рівень
45. Французька мова академічний рівень профільний рівень
46. Іспанська мова академічний рівень профільний рівень
47. Друга іноземна мова pівень стандарту
48. Друга іноземна мова. Профільний рівень Англійська мова Англійська у світі інформаційних технологій Ділова англійська Культурознавство країни, мова якої вивчається Література країни, мова якої вивчається Програма курсу «Гіди-перекладачі» Німецька мова Французька мова Іспанська мова

XI. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Закладу реалізується відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Хотівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», розробленого відповідно до вимог Закону України «Про освіту», затвердженого наказом від 30.08.2019р. № 182 .

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, затверджене наказом директора від 30.08.2019р. №182.

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Закладу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;

- створення в навчально-виховному комплексі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу загальної середньої освіти.

XII. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

на 2019/2020 навчальний рік

1. Загальні засади

Мова навчання – українська.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня до 27 грудня,

ІІ семестр - з 13 січня до 22 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 28 жовтня до 03 листопада,

зимові з 28 грудня до 12 січня,

весняні з 23 березня до 29 березня.

Навчальний план зорієнтований на роботу Закладу за 5-денним навчальним тижнем.

Для недопущення перевантаження здобувачів освіти враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо).

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» вчитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази. Через варіативні модулі реалізовуються не лише окремі види спорту, а й хореографія.

2. Початкова освіта

Навчальний план для 1 класу Закладу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, на основі Освітньої програми Хотівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-гімназія», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019 р. ) та затвердженої наказом директора від 30.08.2019 р. № 182 .

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учениць.

Навчальний план Закладу І ступеня (1 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено індивідуальні та групові заняття (1 год).

Навчальний план для 2 – 4 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1), Освітньої програми Хотівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-гімназія», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2019 р. ) та затвердженої наказом директора від 30.08.2019 р. № 182 .

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учениць.

Навчальний план школи І ступеня (2 - 4 класи) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Англійська мова» інваріантної складової (2-3 класи - 1 год.).

Розподіл годин на вивчення теми навчальної програми предмету «Англійська мова» здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором Закладу. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються в Закладі як інтегровано так і окремі курси.

3. Базова освіта

Навчальний план для 5 – 9 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основіТипової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1,10,12), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, Освітньої програми Хотівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-гімназія», схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №10 від 31.08.2018 р. ) та затвердженої наказом директора від 31.08.2018 р. № 143 .

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учениць. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Години варіативної складової розподілено на індивідуальні заняття та консультації з предметів.

4. Профільна середня освіта. Навчальний план для 10-11 класів розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Навчальний план профільної середньої освіти окреслює різні підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Додатки

до Освітньої програми

школи І ступеня (1 клас)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2019/2020 навчальний рік

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за педагогічною технологією «Росток»

1-А клас

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-А
Інваріантна частина
Мовно-літературна (українська мова та література) Українська мова 7
Мовно-літературна Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природнича Навколишній світ 3
Громадянська та історична
Соціальна і здоров’язбережувальна технологічна
Мистецька Мистецтво 2
Фізкультурна Фізична культура 3
Разом 19+3
Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (за санітарними нормами) 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативних складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 22

Додаток 2

Типовий навчальний план

для початкової школи з українською мовою навчання для закладів середньої освіти, що працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»

1-Б, 1 –Г класи

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1-Б 1-Г
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6 6
Математична Математика 3 3
Мовно-літературна (література) Я пізнаю світ 8 8
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’я-збережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна
Мистецька
Іншомовна освіта Іноземна мова 2+1 2+1
Мистецька Мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 2 2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20
Загальна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23

Додаток 3

Типовий навчальний план

для початкової школи з навчанням українською мовою до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко

(НУШ-1)

Назва освітньої галузі (предмета) Класи Кількість годин на тиждень
1-В клас
Інваріантний складник
Мовно-літературна (навчання грамоти, українська мова і літературне читання) 7 2
Іншомовна (іноземна мова)
Математична (математика) 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі (Я досліджую світ) 3
Технологічна (дизайн і технології) 1 -
Інформатична (інформатика)
Мистецька (мистецтво) 2
Фізкультурна (фізкультура)* 3
Усього
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 20+3
Гранично допустиме тижневе навантаження учня 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23

Додаток 4

Типовий навчальний план

для початкової школи з навчанням українською мовою

до Типової освітньої програми

2-А клас, 2-Г клас

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-А 2-Г
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7
Іноземна мова 2 2
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі - -
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1
1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1
Фізична культура** 3 3
Усього 20+3 20+3
Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2
Курси за вибором 1 1
Поетика 1 1
Індивідуальні заняття 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 25

Додаток 5

Робочий навчальний план

для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня,

які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»

2-Б, 4 -В класи

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-Б 4-В
Мови і література (мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5 3,5
Читання 3,5 3,5
Іноземна мова (англ.) 3 4
Математика Математика 4 4
Еврика 1 1
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2 2,5
Навчаємося разом 2 1,5
Мистецтво Мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 0,5 0,5
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5
Фізична культура 3 3
Усього 22+3 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативних складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26

Додаток 6

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

2-В клас

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-В
Мови і література Українська мова 7
Іноземна мова (англ.) 3
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі -
Мистецтво Мистецтво / Музичне мистецтво Образотворче мистецтво +1 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього 20+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативних складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25

Додаток 7

Типовий навчальний план

для початкової школи з навчанням українською мовою

до Типової освітньої програми

3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
3-А, 3-Б,3-В, 3-Г
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1
1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура** 3
Усього 21+3
Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Курси за вибором 1
Християнська етика в українській культурі 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Додаток 8

Типовий навчальний план

для початкової школи з навчанням українською мовою

до Типової освітньої програми

4-А клас

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
4-А
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1
1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура** 3
Усього 21+3
Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Курси за вибором 1
Культура добросусідства 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Додаток 9

Типовий навчальний план

для початкової школи з навчанням українською мовою

до Типової освітньої програми

4-Б клас

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
4-Б
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1
1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1
Фізична культура** 3
Усього 21+3
Варіативна частина
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2
Курси за вибором 1
Поетика 1
Індивідуальні консультації та групові заняття 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Додаток 10

Робочий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

4-Г клас

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4-Г
Мови і література Українська мова 7
Іноземна мова (англ.) 4
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Усього 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Курси за вибором 1
Фінансова грамотність 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативних складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

Додаток 11

Робочий навчальний план для 1 А гімназійного класу «Росток»

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 А гімназ.
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ.) 3
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія
Основи правознавства -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Математика Математика 5
Алгебра -
Геометрія -
Природознавство Навколишній світ 4
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Технології Трудове навчання. 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 26,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1,5
Індивідуальні заняття 1,5
Історія 0,5
Математика 0,5
Навколишній світ 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3

Додаток 12

Робочий навчальний план для 1 Б гімназійного класу «Інтелект»

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 Б гімназ.
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ.) 5
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Всесвітня історія
Основи правознавства -
Навчаємося разом 2
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -
Природознавство Природознавство. Моя планета Земля. 2
Природознавство. Твої фізичні відкриття. 1
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Технології Трудове навчання. Технічна творчість 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом 26+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2
Індивідуальні заняття 2
Німецька мова 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31

Додаток 13

Робочий навчальний план для 1В гімназійного класу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ.) 3
Друга іноземна мова (нім.) 2
Зарубіжна література 2
Суспільство –знавство Історія України 1
Всесвітня історія -
Основи правознавства -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -
Природо-знавство Природознавство 2
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 25,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5
Індивідуальні заняття 2,5
Німецька мова 1
Історія 0,5
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3

Додаток 14

Робочий навчальний план для 5 класу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ./нім.) 3
Зарубіжна література 2
Суспільство –знавство Історія України 1
Всесвітня історія -
Основи правознавства -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -
Природо-знавство Природознавство 2
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 23,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5
Індивідуальні заняття 3,5
Історія 1
Математика 0,5
Англійська мова 1
Українська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3

Додаток 15

Робочий навчальний план для 2 А, 2 Б, гімназійних та 6 класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 А 2 Б 6
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова (англ./нім.) 2 2 2
Друга іноземна мова (нім./анг) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство –знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства - - -
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво - - -
Математика Математика 4 4 4
Алгебра - - -
Геометрія - - -
Природо-знавство Природознавство - - -
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика - - -
Хімія - - -
Технології Трудове навчання 2 2 2
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 27,5+3 27,5+3 27,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 3,5
Індивідуальні заняття 3,5 3,5 3,5
Німецька мова 1 1 1
Математика 1 1 1
Англійська мова 1 1 1
Історія 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3 31+3 31+3

Додаток 16

Робочий навчальний план для 2 В (6) гімназійному класі

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 В
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ.) 2
Друга іноземна мова (нім.) 2
Зарубіжна література 2
Суспільство -знавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -
Природо-знавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика -
Хімія -
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура** 3
Разом 27,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5
Індивідуальні заняття 3,5
Німецька мова 1
Математика 1
Англійська мова 1
Історія 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3

Додаток 17

Робочий навчальний план для 3 А, 3 Б гімназійних та 7 Б класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 А 3 Б 7 Б
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова (англ./нім) 2 2 2
Друга іноземна мова(нім./англ.) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво - - -
Математика Математика - - -
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природо-знавство Природознавство - - -
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Разом 29+3 29+3 29+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3 3 3
Індивідуальні заняття 3 3 3
Німецька мова 1 1 1
Українська мова 1 1 1
Англійська мова 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 32+3 32+3

Додаток 18

Робочий навчальний план для 7 А класу

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
7 А
Мови і літератури Українська мова 2,5
Українська література 2
Іноземна мова (англ.) 3
Зарубіжна література 2
Суспільство -знавство Історія України 1
Всесвітня історія 1
Основи правознавства -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Математика Математика -
Алгебра 2
Геометрія 2
Природо-знавство Природознавство -
Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 28+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5
Індивідуальні заняття 2,5
Математика 0,5
Українська мова 1
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3

Додаток 19

Робочий навчальний план для 4 А, 4 Б (8) гімназійних класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
4 А 4 Б
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Перша іноземна мов(англ./нім) 2 2
Друга іноземна мова(нім. /англ.) 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства - -
Мистецтво* Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Математика - -
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Природознавство - -
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2 2
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Разом 29,5+3 29,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5
Індивідуальні заняття 3,5 3,5
Німецька мова 1 1
Зарубіжна література 1 1
Математика 1 1
Історія 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

Додаток 20

Робочий навчальний план для 8 А, 8 Б класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8 А 8 Б
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англ..) 3 3
Зарубіжна література 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства - -
Мистецтво* Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Математика - -
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Природознавство - -
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2 2
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Разом 28,5+3 28,5+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3 3
Індивідуальні заняття 3 3
Українська мова 1 1
Географія 1 1
Англійська мова 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 31,5+3

Додаток 21

Робочий навчальний план для 5 А, 5 Б (9) гімназійних класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 Б
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Перша іноземна мова (англ.) 2+1 2
Друга іноземна мова(нім.) 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Математика - -
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Природознавство - -
Біологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика 3 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Разом 31+3+1 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 2
Індивідуальні заняття 1 2
Математика 0,5 1
Українська мова 0,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

Додаток 22

Робочий навчальний план для 9 А, 9 Б класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
9 А 9 Б
Мови і літератури Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англ.) 2 2
Російська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво - -
Образотворче мистецтво - -
Мистецтво 1 1
Математика Математика - -
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природознавство Природознавство - -
Біологія 2 2
Географія 1,5 1,5
Фізика 3 3
Хімія 2 2
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура** 3 3
Разом 31+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2
Індивідуальні заняття 2 2
Історія 0,5 0,5
Правознавство 0,5 0,5
Українська мова 1 -
Англійська мова - 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3

Додаток 23

Робочий навчальний план для 6 А (10 А) гімназійному класі

(іноземна філологія)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 А гімназ.
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ.) 5
Друга іноземна мова (нім.) 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія. Україна і світ 3
Громадянська освіта 2
Математика Математика -
Алгебра і початки аналізу 1,5
Геометрія 1,5
Природознавство Природознавство -
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 1
Мистецтво 2
Разом 32,5+3
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 2,5
Курси за вибором 1
Фінансова грамотність 1
Факультативи 1,5
Українська перекладацька школа 1
Стилістика української мови 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Додаток 24

Робочий навчальний план для 6 Б (10 Б) гімназійному класі

(українська філологія)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 Б гімназ.
Мови і літератури Українська мова 4
Українська література 2
Перша іноземна мова (англ./нім.) 2
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія. Україна і світ 3
Громадянська освіта 1
Математика Математика -
Алгебра і початки аналізу 1,5+0,5
Геометрія 1,5+0,5
Природознавство Природознавство -
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 1
Мистецтво 2
Разом 30,5+3
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 4,5
Курси за вибором 1
Фінансова грамотність 1
Факультативи 3,5
Стилістика української мови 1
Українська перекладацька школа 1
Кроки до порозуміння 0,5
Медіаграмотність 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3

Додаток 25

Робочий навчальний план 7А (11 А) гімназійного класу (історичний профіль)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Історичний профіль
7 А гімназійний
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова (англ..) 3
Зарубіжна література 2
Історія України 4
Всесвітня історія 4
Людина і світ 1
Економіка 1
Художня культура 0,5
Алгебра і початки аналізу 1,5 + 0,5
Геометрія 1,5
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Психологія 1
Фізика 2
Хімія 1
Екологія 0,5
Технології 1
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 34,5 +0,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 3,5
Курси за вибором 3
Технології 2
Основи критичного мислення 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Додаток 26

Робочий навчальний план 7Б (11 Б) гімназійного класу

Філологічний напрям

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Української філології профіль
7 Б гімназійний
Українська мова 4
Українська література 4
Іноземна мова (англ..) 3
Зарубіжна література 3
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Економіка 1
Людина і світ 0,5
Художня культура 0,5
Алгебра і початки аналізу 1,5+0,5
Геометрія 1,5
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Фізика 2
Хімія 1
Екологія 0,5
Технології 1
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 32,5+0,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5,5
Курси за вибором 5
Технології 2
Факультативи 3
Стилістика української мови 1
Основи підприємницької діяльності 1
Розвиток світової новели 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Призначення школи, засоби реалізації.

Основні цілі та завдання освітнього процесу школи

· різнобічний розвиток індивідуальності учнів на основі виявлення їхніх задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтирів, задоволення інтересів і потреб;

· збереження і зміцнення морального. Фізичного і психічного здоров'я вихованців;виховання як громадянина України. Національно свідомої, вільної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

· збереження умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

ІV. Основні інструментарії в досягненні мети

· доброзичлива атмосфера і організація постійної допомоги з боку педагогів і кураторів, допомагає дитині пережити кризи підліткового віку, вирішувати питання з навчанням і поведінкою.

· Чіткі правила і відпрацьована система контролю не тільки в години ранкових занять, а й усього освітнього процесу не дає дитині перебувати в ізоляції,бездіяльності або небезпеці;

· Система спільного не тільки навчання, а й проживання вчить дитину нести відповідальність за себе, своїх друзів і школу взагалі.

· Великий набір додаткових занять дає можливість дитині спробувати себе в різних напрямках реалізації.

Школа є світською. Втручання в її діяльність релігійних організацій, пропаганди релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускається. Водночас у процесі виховання включено загальне ознайомлення учнів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.

Очікувані результати, «модель» випускника школи.

Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Загальні положення (завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти):

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Принципи забезпечення якості:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти (політика щодо забезпечення якості):

- системності;

- об’єктивності;

- безперервності;

- перспективності;

- гуманістичної спрямованості;

- відкритості;

- оперативності.

Процедури забезпечення якості:

- розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм;

- забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів світи;

- щорічне оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (інформаційний менеджмент);

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та інші види діяльності закладу;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Об’єкти моніторингу якості загальної середньої освіти :

- зміст освіти;

- рівень сформованості компетентностей (навчальних досягнень учнів;

- рівень соціалізації здобувачів освіти;

- засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей;

- умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати.

Оцінювання здобувачів освіти:

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 р. №1009.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу.

Критерії базової та повної загальної середньої освіти реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. За № 566/19304.

Перший рівень - початковий. Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній. Учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

Компоненти системи внутрішнього забезпечення якості:

- виконання навчальних планів та освітньої програми (контроль за виконанням),

- кадрове забезпечення освітньої діяльності (створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників);

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (оновлення методичної бази освітньої діяльності);

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), якості знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- академічна доброчесність.

Кiлькiсть переглядiв: 1268

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031